Školská rada


Příští kalendářní rok 2024 nám bude končit tříleté období ŠR. 
Zájemci o členství či návrhy na ně mohou sdělit třídním učitelům.
Případně je můžete poslat přímo na e-mail: heidenreichova@skolastachy.cz.
(Volba dvou nových členů z řad těchto nominantů proběhne při třídních schůzkách v lednu 2024.)
Děkuji a jsem s pozdravem.
Katarína Heidenreichová – předsedkyně ŠR

Členové školské rady:

zástupci rodičů:

 • Pavel Vališ – zapisovatel
 • Edita Urbanová

zástupci obce:

 • Jana Brabcová
 • Maruška Horejšová

zástupci školy:

 • Katarína Heidenreichová – předseda ŠR
 • Daniela Reindlová


Dle §168 zákona 561/2004 Sb. se školská rada věnuje těmto činnostem:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.