Školská rada

Členové školské rady 2024-2027:

zástupci rodičů:

 • Lenka Šašková
 • Edita Urbanová

zástupci obce:

 • Jana Brabcová
 • Maruška Horejšová – zapisovatelka

zástupci školy:

 • Katarína Heidenreichová – předseda ŠR
 • Daniela Reindlová


Dle §168 zákona 561/2004 Sb. se školská rada věnuje těmto činnostem:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.