O nás…

Jsme malá venkovská školka ležící u bran NP a CHKO Šumava . Snažíme se vytvářet pro děti rodinné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně, bezpečně a svobodně, zároveň klademe důraz na sepětí s přírodou a propojení s místem jako takovým.

Zřizovatelem mateřské školy je Obec Stachy. Škola byla zařazena do sítě škol dne 1. 1. 2000 a od ledna 2003 zanikla jako organizační složka a stala se součástí právního subjektu s názvem Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. Jedná se o dvoutřídní mateřskou školu, kterou může navštěvovat 50 žáků zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Děti do školy dojíždějí i z přilehlých osad, např. Zadova, Jaroškova, Javorníku, Zdíkovce, Úbislavi či Benešovy Hory.

Cílem školy je připravit pro děti vstřícné a bezpečné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře, aby následně mohly naplňovat veškeré své potenciality a kompetence. Preferujeme osobnostní model vzdělávání, snažíme se o rozvoj všech vrstev osobnosti dítěte, usilujeme o jeho positivní vztah k poznávání a učení se, dbáme o osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, podporujeme vlastní aktivitu dítěte a jeho schopnost projevovat se jako samostatná bytost. Přirozeně se rovněž snažíme připravit děti na zdárný vstup do základní školy.

Výchovná činnost a působení mateřské školy se řídí Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání č. j. 14132/01-22 a z něj vyplývajícím Školním vzdělávacím programem.

Materiálně technické zabezpečení budovy školy zajištuje zřizovatel ve spolupráci s vedením školy. Škola má dvě herny, ke každé přiléhající dvě šatny, umývárny a WC, dvě jídelny, zázemí pro dvouleté děti v kombinaci s odpočívací místností. Jídlo se dováží do mateřské školy z jídelny ZŠ. K dispozici je školní zahrada s dětským hřištěm.